smakujlokalnie.pl

Blog tematyczny – dieta, przepisy, zdrowie

przyprawa w kuchni polskiej
Dieta

Niedoceniana przyprawa w kuchni polskiej

Estra­gon to roślina z rodziny astro­wa­tych czę­sto nazy­wana bylicą dra­gan­kiem, wężow­cem lub zie­lem wężo­wym. Upra­wiany jest mię­dzy innymi w Buł­ga­rii, Fran­cji i Wło­szech oraz w Azji i Ame­ryce. Natu­ral­nie rośnie na tere­nie połu­dnio­wej i wschod­niej Europy oraz w Ame­ryce Pół­noc­nej. Naj­czę­ściej sto­suje się go jako przy­prawę kuchenną, ale posiada on także wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze.

Bota­niczny opis estra­gonu

Roślina wie­lo­let­nia, która posiada pro­stą i słabo roz­ga­łę­zioną łodygę. Łodyga pod­czas wzro­stu robi się coraz tward­sza. Wyra­sta nawet do 1,5 metra wyso­ko­ści. Liście estra­gonu są podłużne w kształ­cie lan­cetu. Pro­ces kwit­nie­nia zaczyna się w sierp­niu i trwa, aż do końca jesieni. Bar­dzo istotne jest zebra­nie jej w odpo­wied­niej porze. Roślina nie jest mro­zo­od­porna, ale czę­sto jest upra­wiana w donicz­kach na domo­wych para­pe­tach.

Naj­war­to­ściow­sze są liście, które wyko­rzy­stuje się w kuchni do przy­pra­wia­nia róż­nych dań.

Proz­dro­wotne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze

Zioło wyka­zuje liczne wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze. Wystę­pują w nim nastę­pu­jące czynne sub­stan­cje lecz­ni­cze: fito­ste­role, fla­wo­no­idy, gory­cze, kuma­ryny oraz ole­jek estra­go­nowy.

Wyka­zuje sze­ro­kie dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, prze­ciw­za­palne, roz­kur­czowe i żół­cio­pędne. Dosko­nale wpływa na poprawę ape­tytu oraz polep­sza pro­cesy zwią­zane z tra­wie­niem poży­wie­nia. Korzyst­nie działa na układ moczowy wspo­ma­ga­jąc usu­wa­nie nie­ko­rzyst­nych meta­bo­li­tów z orga­ni­zmu. Pomaga w pro­ble­mach z reu­ma­ty­zmem i artre­ty­zmem poprzez zwięk­sze­nie wyda­la­nia kwasu moczo­wego.

Sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w kuchni jako przy­prawa

Przy­prawa estra­gon ma nie­zwy­kły aro­mat, który prze­kłada się zapach i smak wielu potraw. Naj­czę­ściej wyko­rzy­stuje się go do potraw kuchni fran­cu­skiej. Przy­kła­dem jest rata­to­uille, czyli kla­syczne fran­cu­ski gulasz z bakła­żana, cuki­nii, papryki i pomi­do­rów. Ide­al­nie nadaje się także do przy­pra­wia­nia róż­nych rodza­jów mięsa, dań z dzi­czy­zny, ryb czy sała­tek. Estra­gon zasto­so­wa­nie ma także w przy­padku masła zio­ło­wego oraz wykwint­nych musz­tard. Czę­sto wcho­dzi w skład goto­wych mie­sza­nek przy­pra­wo­wych do róż­nych dań.

Nie­zwy­kły smak i aro­mat estra­gonu

Bar­dzo dobrze sma­kuje zarówno świeżo zerwany, jak i uży­wany do potraw po usu­sze­niu. Estra­gon smak jego można okre­ślić jako lekko gorzki, tro­chę przy­po­mi­na­jący anyż lub bazy­lię. Naj­lep­szym surow­cem uży­wanym jako przy­prawa są młode liście, które wydzie­lają mocny aro­mat. Star­szy suro­wiec ma jesz­cze bar­dziej inten­sywny, ale zara­zem gorzki smak. Ten bar­dzo spe­cy­ficzny smak tonu­jemy w potra­wie, poprzez odpo­wied­nie goto­wa­nie oraz ści­śle odmie­rzone dawki ziela.

Recepta na sku­teczne prze­cho­wy­wa­nie

Estra­gon suszony prze­cho­wu­jemy w chłod­nym, suchym i ciem­nym miej­scu. Powi­nien być szczel­nie zamknięty w odpo­wied­nim opa­ko­wa­niu. Nie kupu­jemy więk­szych ilo­ści na zapas, tylko tyle ile zuży­jemy w nie­dłu­gim cza­sie. Nie­stety, z cza­sem traci swój aro­mat i wła­ści­wo­ści.

Estra­gon to nie­do­ce­nione zioło w naszej kuchni, któ­remu warto mu poświę­cić wię­cej uwagi. Dostar­czy nam nowych wra­żeń sma­ko­wych, a jego aro­mat poprawi atmos­ferę przy stole.