Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług W Ramach Serwisu Internetowego
„Smakujlokalnie.pl”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.smakujlokanie.pl, zwanego dalej "Serwisem".
2. Serwis prowadzony jest przez Smakujlokalnie.pl Marcin Maj z siedzibą: 91-487 Łódź, ul. Pawilońska 25, posiadającym REGON o nr 362767959, posiadającą NIP 726-262-22-90, prowadzonego przez Marcina Maja i Filipa Dolińskiego, zwaną dalej "Administratorem" lub „Usługodawcą”.
3.  Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – smakujlokalnie.pl e-mail – biuro@smakujlokalnie.pl, telefon 518-700-767, 518-700-969 ,adres korespondencyjny –Matejki 34a, Pokój 25, 90-237 Łódź.
4. Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.
5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
6. Zawieranie przez Usługobiorcę umów na Serwisie z Administratorem oraz publikowanie komentarzy przez Użytkowników wymaga od nich posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Definicje

Poszczególnym określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadano następujące znaczenia:

1. Serwis i/lub Smakujlokalnie.pl – portal internetowy dostępny na domenie internetowej www.smakujlokalnie.pl, zrzeszający producentów żywności regionalnej i tradycyjnej, lokalne restauracje i food truck'i.
2. Konto- utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą (login) konto, obejmujące dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym
3. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 lat, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która posiada Konto.
4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna o które mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca działalność gospodarczą z zakresu produkcji żywności regionalnej, tradycyjnej lub ekologicznej i/lub działalność gospodarstwa agroturystycznego, która za pomocą Serwisu zawiera umowę o świadczenie usług z Usługobiorcą.
5. Regulamin – postanowienia niniejszego dokumentu
§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie


1. Za pośrednictwem Serwisu oferowane są dla Usługobiorców za pomocą sieci Internet usługi polegające na:

a) Nieodpłatnym udostępnieniu panelu administracyjnego w ramach założonego konta Usługobiorcy, umożliwiającego prezentację działalności oraz produktów Usługobiorcy na Serwisie w celach promocyjnych oraz marketingowych, w postaci stron wizytówkowych opartych na indywidualnym adresie subdomeny smakujlokalnie.pl;

2. Szczegółowy zakres powyższej Usługi określony jest w materiałach zamieszczonych na Serwisie.
3. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są dla Użytkowników usługi, polegające na możliwości:
a) założenia konta w Serwisie,
b) publikacji opinii oraz komentarzy w zakresie produktów oraz działalności Usługobiorców.
4. Szczegółowe zasady oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników, zawiera niniejszy Regulamin, a w szczególności § 7.

§ 3.  Polityka prywatności

1. Użytkownik oraz Usługobiorca poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2.  Administratorem Danych osobowych jest Smakujlokalnie.pl Marcin Maj z siedzibą: 91-487 Łódź, ul. Pawilońska 25, posiadającym REGON o nr 362767959, posiadającą NIP 726-262-22-90.
3.   Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Marcinowi Majowi i Filipowi Dolińskiemu, dane kontaktowe: smakujlokalnie@gmail.com
4.   Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika oraz Usługobiorcę dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b) wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy świadczenia usług,
c) zaksięgowania zawartej umowy w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii umów zawieranych przez Serwis,
d) przechowania danych osobowych Użytkownika oraz Usługobiorcy w bazie Użytkowników oraz Usługobiorców,
e) przekazania danych swoim podwykonawcom.
5.    Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika lub Usługobiorcę, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi lub Usługobiorcy oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
6.    W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik oraz Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.
7. Użytkownik oraz Usługobiorca w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
8. Administrator informuje, iż Użytkownik oraz Usługobiorca nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika lub Usługobiorcy usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a Użytkownikiem lub Usługobiorcą.
9. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
10. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Użytkownika lub Usługobiorcę serwisu Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika lub Usługobiorcy co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika lub Usługobiorcy w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz Usługobiorców oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik oraz Usługobiorca może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika lub Usługobiorcy ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
11. Serwis informuje Użytkowników oraz Usługobiorców, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników oraz Usługobiorców na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem lub Usługobiorcą.
12. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy o świadczenie usług.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy świadczenia usług następuje przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zamówienia.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.


§ 4. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy lub Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe  Usługobiorcy lub Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a)   aktywne łącze internetowe,
b) Procesor  800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 512 MB,
c) System operacyjny  co najmniej Windows XP
d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem lub Usługobiorcą a licencjodawcą.
4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu ………………..

§ 5. Zasady zawierania z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług na Serwisie

1. Informacje podane na stronach internetowych Serwisu, w tym informacje o oferowanych usługach, a w szczególności ich opisy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zamówienia, przedstawia Usługobiorcy opis danej usługi i jej przeznaczenie bądź zastosowanie;
3. Dokonanie zamówienia usługi wymaga rejestracji w Serwisie
4. Składanie zamówienia odbywa się za poprzez przystąpienie do procesu rejestracji konta przez Usługobiorcę, gdzie Usługobiorca podane następujące dane:
a.a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
a.b) Adres email
a.c) Numer telefonu
a.d) Adres siedziby
5. Usługobiorca składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Serwisu oraz wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku rejestracji konta.
6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Serwis przyjęcia zamówienia złożonego przez Usługobiorcę.
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Usługobiorcę;
b) Serwis może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Usługobiorcę danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Serwis skontaktuje się z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
7. Umowa o świadczenie usług zawierana jest w momencie potwierdzenia zamówienia przez Serwis, w postaci wiadomości e-mail.
8. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem rejestracji oraz zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie
9. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Usługobiorcom, którzy wyrazili na to zgodę.


§ 6 Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników

1. Przeglądanie treści przez Użytkownika nie wymaga rejestracji.
2. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności portalu Smakujlokalnie.pl, należy dokonać rejestracji użytkownika, która jest dobrowolna i bezpłatna.
3. Poprzez rejestrację i zaznaczenie stosownego okienka użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego brzmienie.
4. Wymaganym jest potwierdzenie rejestracji, które następuje poprzez kliknięcie na link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym
5. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z portalu do przestrzegania przepisów prawa i niniejszego regulaminu.
6. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach portalu Smakujlokalnie.pl treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy.
7. Użytkownik w zakresie dodawanych materiałów oświadcza że posiada wszelkie prawa autorskie oraz własności intelektualnej do publikowanych materiałów, w szczególności zdjęć i przepisów.
8. Smakujlokalnie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane przez użytkowników, ani za sposób w jaki Użytkownik korzysta z portalu Smakujlokalnie.pl.
9. Administrator Smakujlokalnie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników, postępujących niezgodnie z niniejszym regulaminem.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do moderowania, w tym usunięcia opinii i komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.
11. Smakujlokalnie.pl w stosunkach z Usługobiorcami nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu portalu.


§ 7 Odpowiedzialność

1. Usługobiorca w zakresie materiałów dodawanych i zamieszczanych na Serwisie poprzez swoje konto oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie oraz własności intelektualnej do publikowanych materiałów, w szczególności zdjęć i przepisów.
2. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu działań podejmowanych przez Usługobiorców za pomocą udostępnionego dla realizacji usługi panelu zarządzania kontem Usługobiorcy.
3. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej przez Usługobiorców zamieszczających materiały w obrębie Serwisu za pomocą panelu zarządzania kontami, a także odpowiedzialności za wszelkie pozostałe treści zamieszane przez Usługobiorców w obrębie Serwisu.
4. Serwis nie jest stroną ewentualnych umów zawieranych poza serwisem przez Użytkowników z Usługobiorcami i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za realizację tych umów.
5. W przypadku wytoczenia przeciwko Administratorowi postępowania sądowego z tytułu naruszenia przez Usługobiorcę praw własności intelektualnej, dóbr osobistych bądź wszelkich innych praw przysługujących podmiotom trzecim, Usługobiorca zobowiązuje się niniejszym do wstąpienia do takiego postępowania w miejsce Administratora, pokrycia jego wszelkich kosztów oraz zwolnienia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu wytoczonego postępowania.§ 8 Reklamacje

1. Usługobiorcy oraz Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną  przez Serwis na rzecz danych podmiotów.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu smakujlokalnie@gmail.com, lub drogą listu poleconego na adres Matejki 34a. pokój 25. 90-237 Łódź.  wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. numer zamówienia, datę rejestracji itp.) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji  Serwis zawiadomi Usługobiorcę lub Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.


9. Wypowiedzenie umowy
Użytkownik i Usługobiorca  mogą rozwiązać umowę z Serwisem w każdym momencie, poprzez wybór opcji usunięcia konta z jego ustawień.
1. Serwis może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w każdym czasie, a w szczególności z przyczyny wskazanej w § 6 ust 9.
2. Serwis może rozwiązać umowę z Usługobiorcą i usunąć jego konto w trybie natychmiastowym z ważnych powodów, a w szczególności:
a) Naruszenia postanowień Regulaminu,
b) Wystąpienia osoby trzeciej z roszczeniem wobec Serwisu, z tytułu m.in. naruszenia praw autorskich lub innych przepisów prawa.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Usługobiorcy i Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie, poprzez powiadomienie zamieszczone na Serwisie wraz z publikacją jednolitego tekstu Regulaminu, w terminie co najmniej 2 tygodni przed wejściem zmian w życie.
3. Administrator oraz Usługobiorca zobowiązują się do polubownego rozpatrywania powstałych sporów. W przypadku brak ugodowego rozpatrzenia sporu w terminie 14 dni od daty jego powstania, Administrator i Usługobiorca poddają jego rozstrzygnięcie pod sąd właściwy z uwagi na miejsce siedziby Administratora.